Anàlisi del discurs afectiu en el procés de canvi de model de relació laboral: la gestió de l'entorn per mitjà de la negociació col·lectiva

Autors/ores

  • Carmen Bericat Alastuey Universidad de Zaragoza
  • José Luis Antoñanzas Laborda Universidad de Zaragoza
  • Eva María Tomás del Río Universidad de Zaragoza

DOI:

https://doi.org/10.28939/iam.debats-135-1.4

Paraules clau:

negociació colectiva, dinàmiques socioafectives, societat de risc, discurs del management

Resum

El contingut d'aquest article remet a una investigació que plantejava analitzar, des de la dimensió afectiva, el procés de canvi de model de relació laboral que es va consolidar al llarg de la dècada dels 90. Partint d'un estudi de cas, posava el focus sobre el contingut afectiu expressat pels actors protagonistes d'aquest procés en el marc de la negociació col·lectiva. Per fer-ho recorria als múltiples procediments adscrits en l'ampli marge que ens proporciona l'anàlisi del discurs (AD). Una part de tota aquesta anàlisi es va centrar en la gestió afectiva de l'entorn duta a terme pels protagonistes en les primeres fases de la negociació. Els resultats van permetre aprofundir en la naturalesa afectiva d'aquest procés, amb l’ampliació del coneixement que ens ofereixen altres perspectives teòriques i metodològiques d'aquest canvi de model de relació laboral.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

José Luis Antoñanzas Laborda, Universidad de Zaragoza

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de València i doctor en Psicologia per la Universidad de Zaragoza. Màster en Estudis Socials Aplicats i Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Professor del Departament de Psicologia i Sociologia de la Universidad de Zaragoza, desenvolupa la seua carrera docent en la Facultat d'Educació d'aquesta universitat. Les seues línies d'investigació s'emmarquen dins de l'àmbit de l'aprenentatge i emocions; joc patològic en adolescents; comportament dels conductors. Membre del grup d'investigació OPIICS de la Universitat de Saragossa.

Eva María Tomás del Río, Universidad de Zaragoza

Llicenciada en Sociologia per la Universitat de Navarra. Professora del Departament de Psicologia i Sociologia de la Universidad de Zaragoza, desenvolupa la seua carrera docent en la Facultat de Ciències Socials i del Treball d'aquesta universitat. Les seues línies d'investigació s'emmarquen dins de l'àmbit d'implementació i avaluació de polítiques publiques, processos de participació ciutadana, relacions de gènere. Membre del grup d'investigació OPIICS de la Universidad de Zaragoza.

Referències

Beck, U. (2002). La sociedad de riesgo global. Madrid: S. XXI.
Beck, U. (2001). ¿Qué es la globalización?. Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Paidós.
Bericat, C. (2019). La transformación de las relaciones laborales. Fundamenteos teóricos de un proceso de cambio. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
Bericat, C. (2017). Las relaciones laborales. En D. Pac, C. Gómez, J. Bergua, & C. Bericat, Sociedad: Economía, organización y consumo (págs. 205-231). Madrid: Delta.
Bericat, E. (2001). El suicidio en Durkheim, o la modernidad de la triste figura. RIS (28), 64-104.
Bericat, E. (2012). Emotions. Sociopedia.Isa , 1-13.
Bericat, E. (2000). La sociología de la emoción y la emoción en sociología. Papers , 145-176.
Boltanski, L., & Chiapello, E. (2002). El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal.
Burawoy, M. (1989). El consentimiento en la producción. Los cambios del proceso productivo en el capitalismo monopolista. Madrid: MTSS.
Calsamiglia, H., & Tusón, A. (2007). Las cosas del decir. Barcelona: Ariel.
Camps, V. (2011). El gobierno de las emociones. Barcelona: Herder.
Carrier, D. (1988). La estrategia de las negociaciones colectivas. Madrid: Tecnos.
Dorado, M. A. (2011). Aspectos emocionales en la gestión del conflcto. En L. Munduate, & F. Medina, Gestión del conflcito, Negocaición y Mediación (págs. 91-118). Madrid: Pirámide.
Fernández Rodríguez, C. J. (2007a). El discurso del Management: tiempo y narración. Madrid: CIS.
Fernández Rodríguez, C. J. (2007b). Vigilar y organizar. Una introducción a los Critical Management Studies. Madrid: S XXI.
Fernández, I., & Carrera, P. (2009). Las emociones en Psicología social. En J. F. Morales, M. Moya, E. Gaviria, & I. Cuadrado, Psicología social (págs. 295-330). Madrid.
Focucault, M. (2012). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Madrid: Siglo XXI.
Fuentes, I. (2009). la argumentación y las emociones en el debate televisivo. Revista Signos. , 42 (70), 171-195.
Giddens, A. (2003). La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia. Taurus.
Gorroño Arregui, I. (2008). El abordaje de las emociones en las organizaciones: luces y sombras. Cuaderno de Relaciones Laborales , 26 (2), 139-157.
Ibáñez García, T. (1990). Aproximaciones a la psicología social. Barcelona: Sendai.
Iñiguez Rueda, L. (2006). Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales. Barcelona: UOC.
Kochan, T. A., Katz, H. C., & McKersie, R. B. (1993). La transformación de las relaciones laborales en los Estados Unidos. Madrid: MTSS.
Martínez Solís, M. C. (s.f.). la orientación social de la argumentación en el discurso: una propuesta integrativa.
Mora, J., & Martín, M. (2010). Análisis comparativo de losprinciplaes paradigmas en el estudio de la emoción humana. REME , XIII (34).
Munduate, L. (1992). Psicosociología de las relaciones laborales. Barcelona: PPU.
Ruiz, J. (2009). Análisis sociológico del discurso: métodos y lógicas. Forum: Qualitative Social Research , 10 (2), Art.26.
Sennett, R. (2013). Artesanía, tecnología y nuevas formas de trabajo. Barcelona: Katz, CCCB.
Sennett, R. (2009). La corrosión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama.

Publicades

2021-05-29

Com citar

Bericat Alastuey, C., Antoñanzas Laborda, J. L. and Tomás del Río, E. M. (2021) “Anàlisi del discurs afectiu en el procés de canvi de model de relació laboral: la gestió de l’entorn per mitjà de la negociació col·lectiva”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 135(1). doi: 10.28939/iam.debats-135-1.4.

Número

Secció

QUADERN