Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • L’article no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans en cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
 • El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word o RTF.
 • Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els DOI per a les referències.
 • El text utilitza un interlineat d'1,5 espais; lletra de mida 12 punts; s'utilitza cursiva en comptes de subratllat, excepte a les adreces URL. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a en Indicacions de l’autor/a.
 • Si es tramet a una avaluació per experts/ertes d'una secció de la revista, s'han de seguir les instruccions a fi d’assegurar una avaluació anònima.
 • L’autor/a ha de complir les normes ètiques i de bones pràctiques de la revista, en coherència amb el document disponible a la pàgina web de la revista.

Directrius per a l’autor/a

Directrius per a l’autor/a

Les persones que enviïn treballs per publicar a Debats. Revista de cultura, poder i societat hauran de verificar prèviament que el text enviat s’ajusta les normes següents:

S’acceptaran diferents tipus de treballs:

 • Articles: seran treballs teòrics o empírics originals, complets i desenvolupats.

 • Punt de vista: article de tipus assagístic en el que es desenvolupa una mirada innovadora sobre un debat en el camp d’estudi de la revista o bé s’analitza una qüestió o un fenomen social o cultural d’actualitat

 • Ressenyes: crítiques de llibres.

 • Perfils: entrevistes o glosa d’una figura intel.lectual d’especial rellevància.

Els treballs s’enviaran en OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc) a través del lloc web de la revista. No s’acceptarà cap altre mitjà d’enviament ni es mantindrà correspondència sobre els originals no enviats a través del portal o en altres formats.

Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) que continga el treball apareixeran inserits en el lloc del text que corresponga. A més, es lliuraran per separat com arxiu addicional els gràfics editables en format OpenOffice Calc (ods) o Microsoft Excel (xls) i els mapes, il·lustracions o imatges en els formats jpeg o tif a 300 ppp. Tots estaran numerats i titulats, se n’especificarà la font al peu, i s’hi farà referència explícita en el text.

Els treballs enviats seran inèdits i no es podran sotmetre a la consideració d’altres revistes mentre es troben en procés d’avaluació a Debats. Revista sobre cultura, poder i societat. Excepcionalment, i per raons d’interès científic i/o de divulgació d’aportacions especialment notòries, l’Equip de Redacció podrà decidir la publicació i/o traducció d’un text ja publicat.

Números monogràfics.

Debats hi ha la possibilitat de publicar números monogràfics. Aquesta secció també està oberta a propostes de la comunitat científica. L'acceptació d'un número monogràfic està condicionada per la presentació d’un projecte amb els objectius i la temàtica del número monogràfic així com una relació detallada de les contribucions esperades o bé de la metodologia de la convocatòria de contribucions (call for papers). En el cas que s’accepte el projecte de monogràfic per part del Consell de redacció el director del monogràfic gestionarà l’encàrrec i la recepció dels originals. Una vegada rebuts els articles seran transmesos i avaluats per la revista. L’avaluació serà d’experts i pel mètode de «doble cec» (double blind). Tots els treballs enviats a Debats. Revista de cultura, poder i societat s’avaluaran d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica. Per obtenir informació més detallada sobre el procés de coordinació i avaluació per parells d'un número monogràfic, les persones interessades han de contactar amb l'equip editorial de Debats.

Llengües de la revista

Debats. Revista de cultura, poder i societat es publica en la versió en paper i digital en valencià-català i en castellà.

Els treballs enviats han d’estar escrits en valencià-català, castellà o anglès. En el cas que els articles siguen revisats positivament pels revisors anònims i aprovats pel Consell de Redacció Debats. Revista de cultura, poder i societat es farà càrrec de la traducció en valencià-català i en castellà.

Els monogràfics es traduiran a l’anglès i anualment s’editarà un número en paper amb el contingut dels monogràfics publicats en el volum.

Format i extensió de la revista

Els articles i propostes de debats aniran precedits d’un full de coberta en què s’especificarà la informació següent:

 • Títol, en valencià-català o castellà, i en anglès.

 • Nom de l’autor(s) o autora(es). Amb l’objecte de facilitar la inclusió d’articles i citacions en bases de dades científiques, es recomana consultar la «Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas», en l’enllaç «Contenidos de interés» del web http://ec3.ugr.es/

 • Filiació institucional: universitat o centre, departament, unitat o institut de recerca, ciutat i país.

 • Adreça de correu electrònic. Tota la correspondència s’enviarà a aquesta adreça electrònica. En el cas d’articles d’autoria múltiple, s’haurà d’especificar la persona que mantindrà la correspondència amb la revista.

 • Breu nota biogràfica (d’un màxim de 60 paraules) en què s’especifiquen les titulacions més altes obtingudes (i per quina universitat), la posició actual i les principals línies de recerca. Debats. Revista de cultura, poder i societat podrà publicar aquesta nota biogràfica com a complement de la informació dels articles.

 • Identificació ORCID: En cas de no disposar-ne, Debats. Revista sobre cultura, poder i societat, recomana als autors que es registren en http://orcid.org/ per obtenir un número d'identificació ORCID.

 • Agraïments: en el cas d’incloure agraïments, aquests s’inclouran després del resum. La seva extensió no s’estendrà més de 250 paraules.

El text dels articles anirà precedit d’un resum d’una extensió màxima de 250 paraules (que exposarà clarament i concisament els objectius, la metodologia, els principals resultats i les conclusions del treball) i d’un màxim de 6 paraules clau (no incloses en el títol, i que hauran de ser termes acceptats internacionalment en les disciplines cientificosocials i/o expressions habituals de classificació bibliomètrica). Si el text està escrit en valencià-català o castellà, s’hi afegirà el resum (abstract) i les paraules clau (keywords) en anglès. Si el text està originalment escrit en anglès, l’Equip de Redacció podrà traduir-ne el títol, el resum i les paraules clau al valencià-català i castellà, en el cas que el mateix autor/a no proporcione aquesta traducció.

El text dels articles s’haurà d’enviar anonimitzat: se suprimiran (sota el rètol d’anonimitzat) totes les citacions, agraïments, referències i altres al·lusions que pogueren permetre directament o indirectament la identificació de l’autor/a. La redacció de Debats. Revista de cultura, poder i societat s’assegurarà que els textos compleixen aquesta condició. Si l’article és acceptat per a publicació, llavors se n’enviarà la versió no anonimitzada a la revista, en cas que diferira de l’enviada prèviament.

Tret de casos excepcionals, els articles tindran una extensió entre 6.000 i 8.000 paraules, incloent-hi les notes al peu i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, els gràfics, les taules i la bibliografia.

Els punts de vista constaran de textos d’una extensió aproximada de 3.000 paraules cadascun, incloent-hi les notes al peu i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, els gràfics, les taules i la bibliografia. Un dels textos haurà de ser una presentació de l’aportació que siga objecte de discussió, realitzada per l’autor/a d’aquesta o bé pel coordinador/a del debat.

Les crítiques de llibres tindran una extensió màxima de 3.000 paraules, i a l’inici s’hi especificaran les dades següents de l’obra ressenyada: autor/a, títol, lloc de publicació, editorial, any de publicació i nombre de pàgines. També s’hi haurà d’incloure el nom i els cognoms, la filiació institucional i l’adreça electrònica de l’autor/a de la ressenya.

Les entrevistes o glosses d’una figura intel.lectual tindran una extensió màxima de 3.000 paraules, i a l’inici s’hi especificaran el lloc i la data de la realització de l’entrevista i la nom i els cognoms, la filiació institucional de la persona entrevistada o de la que es dedica la glossa. També s’hi haurà d’incloure el nom i els cognoms, la filiació institucional i l’adreça electrònica de l’autor/a de l’entrevista o glossa.

El format del text haurà de respectar les normes següents:

 • Tipus i mida de lletra: Times New Roman 12.

 • Text a 1,5 espais, excepte les notes al peu, i justificat.

 • Les notes aniran numerades consecutivament al peu de la pàgina corresponent i no al final del text. Es recomana reduir-ne l’ús al màxim i que aquest ús sigui explicatiu i mai de citació bibliogràfica.

 • Les pàgines aniran numerades al peu a partir de la pàgina del resum, començant pel número 1 (el full de coberta amb les dades de l’autor/a no es numerarà).

 • No es sagnarà l’inici dels paràgrafs.

 • Totes les abreviatures estaran descrites la primera vegada que es mencionen

Els diferents apartats del text no han d’anar numerats i s’escriuran tal com es descriu a continuació:

 • Negreta, espai dalt i baix

 • Cursiva, espai a dalt i a baix

 • Cursiva, espai a dalt i a baix, el text comença després d’un espai a mode d’exemple, El text començaria ací

Les citacions hauran de respectar el model APA (American Psychological Association).

 • Les citacions apareixeran en el cos del text i s’evitarà d’utilitzar notes al peu l’única funció de les quals sigui bibliogràfica.

 • Se citarà entre parèntesis, incloent-hi el cognom de l’autor/a, l’any; per exemple, (Becker, 1984).

 • Quan en dues obres del mateix autor coincideixi l’any es distingiran amb lletres minúscules darrere de l’any; per exemple, (Bourdieu, 1989a).

 • Si els autors són dos, se citaran els dos cognoms units per «i»: (Lapierre i Roueff, 2013); quan els autors siguen més de dos, se citarà el cognom del primer autor seguit d’«et al.» (Bennet et al., 2010), tot i que a la referència de la bibliografia final es puguin consignar tots els autors.

 • Les citacions literals aniran entre cometes i seguides de la corresponent referència entre parèntesis, que inclourà obligatòriament les pàgines citades; si sobrepassen les quatre línies, es transcriuran separadament del text principal, sense cometes, amb una sagnia més gran i una mida de lletra més petita.

La llista completa de referències bibliogràfiques se situarà al final del text, sota l’epígraf «Referències bibliogràfiques». Les referències es redactaran segons les normes següents:

 • Només s’hi inclouran els treballs que hagen estat citats en el text,i tots els treballs citats hauran de referenciar-se a la llista final.

 • Totes les referències que tinguin DOI (Digital Object Identifier) s’inclouran al final.

 • L’ordre serà alfabètic segons el cognom de l’autor/a. En cas de diverses referències d’un mateix autor/a, s’ordenaran cronològicament segons l’any. Primer s’inclouran les referències de l’autor/a tot sol, en segon lloc les obres compilades per l’autor/a, i en tercer lloc les de l’autor/a amb altres coautors/es.

 • S’aplicarà sagnia francesa a totes les referències.Las citacions en el text es confeccionaran seguint el model APA (American Psychological Association) segons el tipus de document citat:

 • Llibres: Anderson, B. (1991). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.

 • Artícle de Revista:

  • Un autor: Hirsch, P. M. (1972). Processing fads and fashions: An organization-set analysis of cultural industry systems. American Journal of Sociology, 77(4), 639-659.

  • Dos autors: Bielby, W. T., i Bielby, D. D. (1999). Organizational mediation of project-based labor markets: Talent agencies and the careers of screenwriters. American Sociological Review, 64(1), 64-85.

  • Més de dos autors: Dyson, E., Gilder, G., Keyworth, G, .Toffler, A. (1996). Cyberspace and the american dream: A magna carta for the knowledge age. Information Society, 12(3), 295-308.

 • Capítol d’un llibre: DiMaggio, P. (1991). Social structure, institutions and cultural goods: The case of the united states. A P. Bourdieu, & J. Coleman (Eds.), Social theory for a changing society (pp. 133-166). Boulder: Westview Press.

 • Referències d’internet: Raymond, E. S. (1999). Homesteading the noosphere (en línia). http://www.catb.org/~esr/writings/homesteading/homesteading/, accés 15 d’abril de 2016

Es prega als autors dels originals enviats que adapten la bibliografia al model APA. Els textos que no s’ajusten a aquest model seran retornats als seus autors per a què facen els canvis oportuns.

Normes del procés de selecció i publicació

Debats. Revista de cultura, poder i societat publica treballs acadèmics de recerca teòrica i empírica rigorosa en els àmbits de les ciències socials i les humanitats en general. No obstant això, en alguns monogràfics es podran incorporar algunes aportacions d'altres disciplines afins a la temàtica de cultura, poder i societat, com la història, la ciència política i els estudis culturals.

L’avaluació serà encarregada a acadèmics experts i es desenvoluparà pel mètode de «doble cec» (double blind) en els articles de la secció de monogràfic anomenada Quadern i la de miscel.lània d’articles de recerca. Tots els treballs d’aquestes seccions enviats a Debats. Revista de cultura, poder i societat s’avaluaran d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica.

Els errors de format i presentació, l’incompliment de les normes de la revista o la incorrecció ortogràfica i sintàctica podran ser motiu de rebuig del treball sense passar-lo a avaluació. Una vegada rebut un text que complisca tots els requisits formals, se’n confirmarà la recepció i començarà el procés d’avaluació.

En una primera fase, l’Equip de Redacció efectuarà una revisió general de la qualitat i adequació temàtica del treball, i podrà rebutjar directament sense passar a avaluació externa aquells treballs amb una qualitat ostensiblement baixa o que no efectuïn cap contribució als àmbits temàtics de la revista. Per a aquesta primera revisió, l’Equip de Redacció podrà requerir l’assistència, en cas que ho considere necessari, dels membres del Consell de Redacció o del Consell Científic. Les propostes de debats podran ser acceptades després de superar aquesta fase de filtre previ sense necessitat d’avaluació externa.

Els articles que superen aquest primer filtre s’enviaran a dos avaluadors externs, especialistes en la matèria o línia de recerca de què es tracte. En cas que les avaluacions siguin discrepants, o que per qualsevol altre motiu ho considere necessari, l’Equip de Redacció podrà enviar el text a un tercer avaluador/a.

Segons els informes dels avaluadors/es, l’Equip de Redacció podrà prendre una de les decisions següents, que serà comunicada a l’autor/a:

 • Publicable en la versió actual (o amb lleugeres modificacions).

 • Publicable després de revisar-lo. En aquest cas, la publicació quedarà condicionada a la realització per part de l’autor/a de tots els canvis requerits per la redacció. El termini per a fer aquests canvis serà d’un mes, i s’hi haurà d’adjuntar una breu memòria explicativa dels canvis introduïts i de com s’adeqüen als requeriments de l’Equip de Redacció. Entre els canvis proposats podrà haver-hi la conversió d’una proposta d’article en nota de recerca/nota bibliogràfica, o viceversa.

 • No publicable, però amb la possibilitat de reescriure i reenviar el treball. En aquest cas, el reenviament d’una versió nova no implicarà cap garantia de publicació, sinó que el procés d’avaluació tornarà a començar des de l’inici.

 • No publicable.

En cas que un treball siga acceptat per publicació, l’autor/a haurà de ser revisar-ne les proves d’impremta en el termini màxim de dues setmanes.

Debats. Revista de cultura, poder i societat publicarà anualment la llista de totes les persones que han fet avaluacions anònimes, així com també les estadístiques d’articles acceptats, revisats i rebutjats, i la durada mitjana del lapse entre la recepció d’un article i la comunicació de la decisió final a l’autor/a.

Bones pràctiques, ètica en la publicació, detecció de plagi i frau científic

Debats. Revista de cultura, poder i societat es compromet a complir les bones pràctiques i les recomanacions d’ètica en les publicacions acadèmiques. S’entenen com a tals:

 • Autoria: en el cas d’autoria múltiple s’haurà de reconeixement l’autoria de tots els autors i l’autor que figuri com a responsable haurà de garantir que tots els autors aproven les revisions i la versió final.

 • Pràctiques de publicació: l’autor/a haurà de notificar una publicació prèvia de l’article, incloent-hi les traduccions o bé els enviaments simultanis a altres revistes.

 • Conflicte d’interessos: cal declarar el suport financer de la recerca i qualsevol vincle comercial, financer o personal que pugui afectar els resultats i les conclusions del treball. En aquests casos s’haurà d’acompanyar l’article d’una declaració en la que constin aquestes circumstàncies.

 • Procés de revisió: el Consell de redacció ha d'assegurar que els treballs d'investigació publicats han estat avaluats per, almenys, dos especialistes en la matèria, i que el procés de revisió ha estat just i imparcial. Per tant ha d’assegurar la confidencialitat de la revisió en tot moment, la no existència de conflictes d’interès dels revisors. El Consell de redacció haurà de basar les seves decisions en els informes raonats elaborats pels revisors.

La revista articularà mecanismes i controls per tal de detectar la comissió de plagis i fraus científics. S'entén per plagi:

 • Presentar el treball aliè com a propi.

 • Adoptar paraules o idees d'altres autors sense el degut reconeixement.

 • No emprar les cometes en una cita literal.

 • Donar informació incorrecta sobre la veritable font d'una cita.

 • Parafrasejar d'una font sense esmentar la font.

 • Parafrasejar abusivament, fins i tot si s'esmenta la font.

Les pràctiques constitutives de frau científic són les següents:

 • Fabricació, falsificació o omissió de dades i plagi.

 • Publicació duplicada i autoplagi.

 • Apropiació individual d’autoria col·lectiva

 • Conflictes d'autoria.

Debats. Revista de cultura, poder i societat podrà fer públiques, en cas que les haja constatat, les males pràctiques científiques. En aquests casos, el Consell Editorial es reserva el dret de desautoritzar aquells articles ja publicats en el que es detecti una manca de fiabilitat posteriorment com a resultat tant d'errors involuntaris com de fraus o males pràctiques científiques, esmentades anteriorment. L'objectiu que guia la desautorització és corregir la producció científica ja publicada, assegurant-ne la seva integritat. El conflicte de duplicitat, causat per la publicació simultània d'un article en dues revistes, ha de ser resolt determinant la data de recepció de l’article en cadascuna d'elles. Si només una part de l'article conté algun error, aquest es pot rectificar posteriorment per mitjà d'una nota editorial o una fe d'errates. En cas de conflicte, la revista sol·licitarà a l'autor o autors les explicacions i proves pertinents per aclarir-lo, i prendrà una decisió final basada en aquestes.

La revista publicarà obligatòriament, en les seves versions impresa i electrònica, la notícia sobre la desautorització d'un determinat text i en aquesta s'han d'esmentar les raons de la decisió, per tal de distingir la mala pràctica de l'error involuntari. Així mateix, la revista notificarà la desautorització als responsables de la institució a la qual pertanyi l'autor o autors de l'article. Com a pas previ a la desautorització definitiva d'un article, la revista podrà emetre una notícia d'irregularitat, aportant la informació necessària en els mateixos termes que en el cas d'una desautorització. La notícia d'irregularitat es mantindrà el temps mínim necessari, i conclourà amb la seva retirada o amb la desautorització formal de l'article.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.