Bones pràctiques, ètica en la publicació, detecció de plagi i frau científic

Debats. Revista de cultura, poder i societat es compromet a complir les bones pràctiques i les recomanacions d’ètica en les publicacions acadèmiques. S’entenen com a tals:

 • Autoria: en el cas d’autoria múltiple s’haurà de reconeixement l’autoria de tots els autors i l’autor que figuri com a responsable haurà de garantir que tots els autors aproven les revisions i la versió final.

 • Pràctiques de publicació: l’autor/a haurà de notificar una publicació prèvia de l’article, incloent-hi les traduccions o bé els enviaments simultanis a altres revistes.

 • Conflicte d’interessos: cal declarar el suport financer de la recerca i qualsevol vincle comercial, financer o personal que pugui afectar els resultats i les conclusions del treball. En aquests casos s’haurà d’acompanyar l’article d’una declaració en la que constin aquestes circumstàncies.

 • Procés de revisió: el Consell de redacció ha d'assegurar que els treballs d'investigació publicats han estat avaluats per, almenys, dos especialistes en la matèria, i que el procés de revisió ha estat just i imparcial. Per tant ha d’assegurar la confidencialitat de la revisió en tot moment, la no existència de conflictes d’interès dels revisors. El Consell de redacció haurà de basar les seves decisions en els informes raonats elaborats pels revisors.

La revista articularà mecanismes i controls per tal de detectar la comissió de plagis i fraus científics. S'entén per plagi:

 • Presentar el treball aliè com a propi.

 • Adoptar paraules o idees d'altres autors sense el degut reconeixement.

 • No emprar les cometes en una cita literal.

 • Donar informació incorrecta sobre la veritable font d'una cita.

 • Parafrasejar d'una font sense esmentar la font.

 • Parafrasejar abusivament, fins i tot si s'esmenta la font.

Les pràctiques constitutives de frau científic són les següents:

 • Fabricació, falsificació o omissió de dades i plagi.

 • Publicació duplicada i autoplagi.

 • Apropiació individual d’autoria col·lectiva

 • Conflictes d'autoria.

Debats. Revista de cultura, poder i societat podrà fer públiques, en cas que les haja constatat, les males pràctiques científiques. En aquests casos, el Consell Editorial es reserva el dret de desautoritzar aquells articles ja publicats en el que es detecti una manca de fiabilitat posteriorment com a resultat tant d'errors involuntaris com de fraus o males pràctiques científiques, esmentades anteriorment. L'objectiu que guia la desautorització és corregir la producció científica ja publicada, assegurant-ne la seva integritat. El conflicte de duplicitat, causat per la publicació simultània d'un article en dues revistes, ha de ser resolt determinant la data de recepció de l’article en cadascuna d'elles. Si només una part de l'article conté algun error, aquest es pot rectificar posteriorment per mitjà d'una nota editorial o una fe d'errates. En cas de conflicte, la revista sol·licitarà a l'autor o autors les explicacions i proves pertinents per aclarir-lo, i prendrà una decisió final basada en aquestes.

La revista publicarà obligatòriament, en les seves versions impresa i electrònica, la notícia sobre la desautorització d'un determinat text i en aquesta s'han d'esmentar les raons de la decisió, per tal de distingir la mala pràctica de l'error involuntari. Així mateix, la revista notificarà la desautorització als responsables de la institució a la qual pertanyi l'autor o autors de l'article. Com a pas previ a la desautorització definitiva d'un article, la revista podrà emetre una notícia d'irregularitat, aportant la informació necessària en els mateixos termes que en el cas d'una desautorització. La notícia d'irregularitat es mantindrà el temps mínim necessari, i conclourà amb la seva retirada o amb la desautorització formal de l'article.