Vaga-xarxa: una proposta per a reorientar les lluites socials en el segle XXI

Autors/ores

  • Germán Llorca Abad Universitat de València

DOI:

https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-2.10

Paraules clau:

empresa global; capital financiero; globalización; derechos sociales

Resum

La globalització de l’economia i la pèrdua gradual de poder dels estats a favor de l’empresa global i dels capitals financers ens obliga a redefinir la manera de fer les vagues. Les institucions que legitimaven aquesta forma de reivindicació han canviat profundament en el segle xxi i, com a eines de lluita social, han de recuperar la seua capacitat de transformació de la realitat. El següent article exposa les raons del declivi de les vagues modernes i proposa el concepte de vaga-xarxa: una fórmula per a adaptar-la als reptes del temps present.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Germán Llorca Abad, Universitat de València

Llicenciat en Comunicació Audiovisual i Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València (2007), és Màster en Gestió de la Producció Audiovisual (2000). Des de 2002 és professor al Dpt. de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la UV. Les seues principals línies d’investigació són l’anàlisi de la comunicació digital i mediàtica en processos de mobilització política i l’estudi del fenomen de la comunicació i formats transmèdia.

Referències

Andrés Estellés, V. (1983). Vaixell de vidre. Obra completa, 8. València: Edicions Tres i Quatre.

Arrizabalo, X. (1993). Estructura social y modelos de desarrollo: El caso chileno. América Latina Hoy, 7, 59-65. DOI: 10.14201/alh.2265

Arrizabalo, X. (2013). El euro, caballo de Troya del FMI en Europa. Argumentum, 5(2), 6-26.

Arrizabalo, X. (2016). ¿Es inevitable la precariedad en el capitalismo del siglo XXI? Rentabilidad, explotación y

destrucción de fuerzas productivas en el estadio imperialista. Revista Libertas Juiz de Fora, 16, 2, 1-16.

Arrizabalo, X., Pinto, P. i Vicent, L. (2019). Historical Significance of Labor’s Increased Precariousness in Germany, the United Kingdom, and Spain. American Journal of Economics and Sociology, 78, 1. DOI: 10.1111/ajes.12266

Autor, D. i Salomons, A. (2017). Does productivity growth threaten Employment? «Robocalypse now?» NBER Economics of AI Conference. https://static1.squarespace.com/static/59c2a584be42d60a2772ba71/t/59c2c4f48dd041abd143f00f/1505936632457/Autor.pdf

Baylos Grau, A. (2014). Derecho de huelga, crisis económica y gestión sindical del conflicto. Revista de Derecho

Social, 66, 13-33.

Berger, P. L. i Luckmann, T. (2002). Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. Barcelona: Paidós.

Boix Palop, A. (2007). De McDonald’s a Google: La ley ante la tercera revolución productiva. Teorder, 1, 124-146.

Bourdieu, P. (1998). On Television. Nova York: The New Press.

Brinkmann, U. et al. (2008). Strategic Unionism: Aus der Krise zur Erneuerung? Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Carcanholo, R. A. (2019). Speculative Capital and the Dematerialization of Money. En G. M. de Cavalcanti Mello

i M. de Souza Sabadini (ed.), Financial Speculation and Fictious Profits (p. 43-62). Londres: Palgrave Macmillan.

Castells. M. (1996). The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford: Blackwell.

Castells, M. (2003). La societat xarxa. Barcelona: UOC.

Céspedes Muñoz, C. (2017). El daño lícito y el derecho de huelga. Revista de Derecho de la Universidad del Norte, 47, 250-289. DOI: http://doi.org/10.14482/dere.47.9765

De Lange, M., Gesthuizen, M. i Wolbers, M. (2014). Youth Labour Market Integration across Europe. European

Societies, 16(2), 194-212. DOI: http://doi.org/10.1080/14616696.2013.821621

De White, H. (ed.). (2018). Job Insecurity, Union Involvement and Unions Activism. Nova York: Routledge.

Dierckxsens, W. (2009). ¿Réquiem por el libre mercado? Hacia la utopía poscapitalista. En W. Dierckxsens et al.,

La gran depresión del siglo XXI: causas, carácter, perspectivas (p. 151-156). San José: Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI).

Dierckxsens, W. (2015). La gran transición hacia una nueva civilización. Tareas, 151, 73-86.

DOIT (1944). Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_467655.pdf

DUDH (1948). Declaració Universal dels Drets Humans. https://dudh.es/declaracio-universal-de-drets-humans/

Espinosa Meza, M. F. i Chible Villadangos, M. J. (2015). La huelga pacífica en la negociación colectiva y el proyecto de reforma laboral: Un análisis crítico. Revista chilena de derecho del trabajo y de la seguridad social, 6(12), 56-80. DOI: http://doi.org/10.5354/0719-7551.2015.38448

Fernández Martínez, E. (coord.). (2009). Guía sindical para la defensa del trabajo en la globalización. València: Fundació Pau i Solidaritat.

Foucault, M. (2004). Vigilar y castigar. Buenos Aires: Siglo XXI.

Gerbner, G. i Gross, L. (1976). Living with television: The violence profile. Journal of Communication, 26(2), 172-199. DOI: http://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1976.tb01397.x

Gitlin, T. (2005). Enfermos de información. Barcelona: Paidós.

Gourevitch, A. (2016). Quitting Work, but Not the Job: Liberty and the Rights to Strike. Perspectives on Politics, 14(2), 307-323. DOI: https://doi.org/10.1017/S1537592716000049

Gupta, J. K. (2017). Impact of Trade Unionism on Industrial Relations. Journal of Management Science, Operations and Strategies, 1(1), 5-11.

Hardy, J. (2014). Critical Political Economy of the Media. Londres / Nova York: Routledge.

Horvat, S. (2020). Poesía del futuro. Barcelona: Paidós.

Horwitz, L. i Myant, M. (2015). Spain’s Labour Market Reforms: The Road to Employment - or To Unemployment? European Trade Union Institute, 3, 5-34. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2628065

Jansen, G., Akkerman, A. i Vandaele, K. (2017). Undermining Mobilization? The Effects of Job Instability on the

Willingness to Strike. Economic and Industrial Democracy, 38(1), 99-117. DOI: 10.1177/0143831X14559782

Johannes, C. J. (2016). An Estimation of the Impact of the 2012 Platinum-sector Strike on the South African Economy.

Sajems, 19(2), 302-320. DOI: http://doi.org/10.17159/2222-3436/2016/v19n2a9

Jones, O. (2013). Chavs. La demonización de la clase obrera. Madrid: Capitán Swing Libros.

Klein, N. (2001). No Logo. Barcelona: Paidós.

Klein, N. (2007). The Shock Doctrine. Londres: Penguin.

Latouche, S. (2013). La irracionalidad de la obsolescencia programada. Barcelona: Octaedro.

Libaert, T. (2017). Déprogrammer l’obsolescence. París: Les Petits Matins / Institut Veblen.

Llorca-Abad, G. (2011). Lucidez: Una modernidad sin excesos. Barcelona: UOC.

Llorca-Abad, G. i Cano-Orón, L. (2016). How Social Networks and Data Brokers Trade with Private Data. Redes:

Revista de estudios para el desarrollo social de la comunicación, 14, 84-103.

López García, G., Llorca-Abad, G., Valera-Ordaz, L. i Peris Blanes, À. (2018). Los debates electorales, ¿el último

reducto frente a la mediatización? Un estudio de caso de las elecciones generales españolas de 2015. Palabra

Clave, 21(3), 772-797. DOI: 10.5294/ pacla.2018.21.3.6

Lucerga, M. J. (2013). Nuevas herramientas para viejos interrogantes. Contradicciones de la comunicación de lasorganizaciones de desarrollo en la era de la solidaridad digital. Commons, Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital, 2(3), 65-90. DOI: http://doi.org/10.25267/COMMONS.2013.v2.i2.03

Mahrt, M. (2014). Vom Lagerfeuer zur filter bubble. Konsequenzen der Nutzung digitaler Medier für die

Integrationsfunktion. En K. Königslöw i K. Förster (ed.), Medienkonvergenz und Medienkomplementarität aus

Rezeptions und Wirkungsperspektive (p. 129-146). Baden-Baden: Nomos.

Martell, V. (2015). Antropologia de la revolta. Albaida: CMR.

McKinsey Global Institute (MGI) (2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation.

McKinsey Global Institute. https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/whatthe-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages

McNair, H. (2006). Cultural chaos. Londres: Routledge.

Mikesell, R. F. (2001). The Meltzer Commission Report on International Institutions. Economic Development and Cultural Change, 49(4), 883-894. DOI: https://doi.org/10.1086/452529

Mills, C. W. (1963). Power, Politics, and People. Nova York: Ballantine Books.

Noam, E. M. (2016). Who Owns the World’s Media? Media Concentration and Ownership around the World. Oxford Scholarship Online.

Pariser, E. (2013). El filtro burbuja. Madrid: Taurus.

Morozov, E. (2012). The Net Delusion. Nova York: Public Affairs.

Morozov, E. (2013). To Save Everything, Click Here. Londres: Allen Lane - The Penguin Books.

Pérez López, C. (2015). Walter Benjamin y Georges Sorel: Entre el mito de la huelga general y una política de mediospuros. Trans/Form/Ação, 38(1), 213-238. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0101-31732015000100012

Ruay Sáez, F. A. (2017). Elementos para un análisis de la relación entre el derecho fundamental a huelga y la violencia. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, 70, 123-168. DOI: http://doi.org/10.22370/rcs.2017.70.1052

Santos Azuela, H. (2015). La globalización monetarista y el derecho constitucional de huelga. Alegatos, 91, 475-496.

Selwyn, B. (2012). Workers, State and Development in Brazil: Powers of Labour, Chains of Value. Manchester i Nova York: Manchester University Press.

Standing, G. (2010). Work after Globalisation: Building Occupational Citizenship. Cheltenham: Edward Elgar.

Streeck, W. (2017a). ¿Cómo terminará el capitalismo? Ensayos sobre un sistema en decadencia. Madrid: Traficantes de Sueños.

Streeck, W. (2017b). El retorno de lo reprimido. New Left Review, 104, 7-22.

The Meltzer Commission (TMC) (2000). The Future of the IMF and World Bank. Committee on Foreign Relations

United States Senate. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-106shrg66721/pdf/CHRG-106shrg66721.pdf

Publicades

2020-12-01

Com citar

Llorca Abad, G. (2020) “Vaga-xarxa: una proposta per a reorientar les lluites socials en el segle XXI”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 134(2), pp. 135–150. doi: 10.28939/iam.debats.134-2.10.

Número

Secció

ARTÍCLES