Calzada, I. “Urbanitat Postnacional més Enllà De l’estat (pluri)nacio(nal) En La UE: Comparant Escòcia, Catalunya I El País Basc”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, vol. 131, no. 1, May 2017, https://revistadebats.net/article/view/1702.