Balta Portoles, J., Guizzo, G. and Mestres, Àngel (2022) “La incorporació d’una perspectiva interseccional als equipaments culturals de proximitat: identificació d’àmbits prioritaris”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(2), pp. 61–76. doi: 10.28939/iam.debats-136-2.4.