Calzada, I. (2017) “Urbanitat postnacional més enllà de l’estat (pluri)nacio(nal) en la UE: comparant Escòcia, Catalunya i el País Basc”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 131(1). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1702 (Accessed: 28 January 2023).