Loughlin, J. (2017) “Federalisme, federacions i confederacions: cap a la hibridació”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 131(1). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1700 (Accessed: 23 February 2024).