Balta Portoles, J., Guizzo, G., & Mestres, Àngel. (2022). La incorporació d’una perspectiva interseccional als equipaments culturals de proximitat: identificació d’àmbits prioritaris. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 136(2), 61–76. https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-2.4