Loughlin, J. (2017). Federalisme, federacions i confederacions: cap a la hibridació. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 131(1). Retrieved from https://revistadebats.net/article/view/1700