(1)
Nenić, I.; Nikolic, T. Treball I Lideratge Femení En La Música. Contextos, Restriccions, futur(s): Contexts, Constraints, future(s). Debats 2022, 136, 10-26.