(1)
Calzada, I. Urbanitat Postnacional més Enllà De l’estat (pluri)nacio(nal) En La UE: Comparant Escòcia, Catalunya I El País Basc. Debats 2017, 131.